Munt Bureau

Algemene voorwaarden

ALGEMENE ONLINEVERKOOPVOORWAARDEN VAN MUNTBUREAU.COM

PREAMBLE:

Deze algemene verkoopvoorwaarden van MUNT BUREAU definiëren de rechten en plichten van MUNT BUREAU en de klant in het kader van de online aankoop van de op haar website voorgestelde producten.

ARTIKELNUMMER 1: DE VERKOPER: MUNTBUREAU

De verkoper is MUNT BUREAU, een vennootschap die wordt vertegenwoordigd door Elias van der Camp in de handelsnaam BUREAU MONNAIE, waarvan het adres is gevestigd op 150 rue du pré Catelan in La Madeleine 59110 in het noorden van Frankrijk, geregistreerd in de RCS van LILLE MÉTROPOLE onder het nummer 845 227 305.

MUNT BUREAU stelt haar klanten voor om haar producten te kopen op haar website bureaumonnaie.com en via catalogi.

De gastheer van de website bureaumonnaie.com is : OVH Frankrijk

ARTIKEL 2: ALGEMENE BEPALINGEN

MUNT BUREAU behoudt zich het recht voor om op elk moment de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op de site bureaumonnaie.com.

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van validatie van de bestelling.

MUNT BUREAU bewaart alle exemplaren van de vorige versies van de algemene verkoopsvoorwaarden en kan deze op verzoek van de klant ter beschikking stellen, het verzoek kan per e-mail worden gedaan op info@muntbureau.com.

De algemene verkoopvoorwaarden van MUNT BUREAU worden aan de klanten ter beschikking gesteld op de website van MUNT BUREAU, waar ze rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd in het tabblad “Algemene voorwaarden”.

Bij de validatie van een bestelling verklaart de klant dat hij de algemene verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en zonder voorbehoud heeft aanvaard door het vakje “Door dit vakje aan te kruisen, aanvaard ik de algemene voorwaarden” aan te vinken.

De validatie van de bestelling door de bevestiging ervan is het waard dat de koper zich aan deze algemene verkoopsvoorwaarden van MUNT BUREAU houdt.

Alleen personen die ouder zijn dan 18 jaar, handelingsbekwaam zijn en in de Europese Unie, Groot-Brittannië, Servië, Noorwegen en Zwitserland wonen, mogen een bestelling plaatsen bij MUNT BUREAU.

ARTIKELNUMMER 3: BESTELLINGEN

De door MUNT BUREAU aangeboden producten zijn te koop zolang het aanbod geldig is en binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Sommige promoties (2€ voor 2€) zijn slechts geldig tegen het tarief van één exemplaar per huishouden.

Op het moment van de bestelling ontvangt de klant per e-mail een ontvangstbevestiging die geldt als bevestiging van de bestelling.

Het door de klant opgegeven adres wordt beschouwd als de plaats van levering.

MUNT BUREAU verbindt zich ertoe de bestelling te honoreren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

MUNT BUREAU behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren die afkomstig is van een klant waarmee een geschil bestaat, of indien het adres van de klant onvindbaar/onvolledig is, of in geval van verdenking van fraude.

ARTIKELNUMMER 4: LEVERINGEN

De verzendkosten omvatten een bijdrage in de kosten voor de voorbereiding en verpakking van de bestelling en de verzendkosten.

Een indicatie van de levertijd wordt slechts als indicatie gegeven en geeft geen aanleiding tot enig recht of verantwoordelijkheid.

Bestellingen worden alleen geleverd in de Europese Unie, Groot-Brittannië, Servië, Noorwegen en Zwitserland en binnen een termijn van maximaal 30 dagen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

MUNT BUREAU verbindt zich ertoe de klant op de hoogte te brengen als hij of zij een extra vertraging oploopt en hem of haar zonder kosten te vergoeden voor zijn of haar bestelling als deze hem of haar niet binnen 30 dagen na de datum van bevestiging bereikt, indien de klant hierom verzoekt.

Elke bestelling waarvan de totale prijs gelijk is aan of hoger is dan het bedrag van 150 €, wordt, zonder extra kosten, in zending geleverd tegen handtekening.

Wanneer een bestelling is geleverd op het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven en dat deze tegen ondertekening is afgegeven, beschouwt MUNT BUREAU deze als ontvangen door de klant en kan zij geen rekening houden met een klacht over het eventueel niet ontvangen van de bestelling.

De klant blijft verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft besteld en die op het oude adres zijn geleverd.

De klant is verplicht MUNT BUREAU op de hoogte te stellen van elke adreswijziging. Indien MUNT BUREAU geen adreswijziging ontvangt, wordt elke levering op het laatste aan MUNT BUREAU meegedeelde adres als een correcte levering beschouwd.

In geval van schade tijdens de levering verbindt de klant zich ertoe MUNT BUREAU binnen 2 dagen na ontvangst van de bestelling te informeren en MUNT BUREAU te voorzien van foto’s van de beschadigde producten.

Bij het niet ontvangen van de bestelling kan de klant contact opnemen met de klantenservice van MUNT BUREAU om een oplossing te vinden.

Vanaf de datum van levering gaat de eigendom van het product over op de koper, behalve in het geval dat de integrale betaling van de prijs niet werd geïnd op het moment van de bestelling, in welk geval MUNT BUREAU dan geheel of gedeeltelijk een recht van eigendom van het product behoudt.

ARTIKELNUMMER 5: PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

De prijzen zijn aangegeven in euro’s BTW inbegrepen wanneer deze producten BTW-plichtig zijn.

Leverings- en ordervoorbereidingskosten worden bij de bestelling vermeld.

MUNT BUREAU behoudt zich het recht voor om haar prijzen vrij te wijzigen in functie van de evolutie van de prijs van de edele metalen, de offerteprijzen of andere bijkomende kosten.

MUNT BUREAU biedt munten te koop aan die wettig betaalmiddel zijn, evenals andere verzamelobjecten of gedenkpenningen die geen wettig betaalmiddel zijn. De verzamelwaarde van een product kan verschillen van de nominale waarde of de intrinsieke waarde.

Alle internetaankopen kunnen direct online worden betaald met een creditcard of via een van de banken die in de betaalmethoden worden aangeboden.

Betalingen kunnen ook worden gedaan door middel van een bankoverschrijving.

Indien de bestelling niet binnen 15 dagen wordt afgehaald, wordt deze door MUNT BUREAU geannuleerd.

In het kader van een abonnement kan de betaling worden uitgevoerd via de SEPA-domiciliëring als de klant daarmee instemt.

Indien de geldwaarde van de bestelde goederen dit rechtvaardigt, wordt de betaling op schriftelijk verzoek van MUNT BUREAU vooraf verricht. MUNT BUREAU zal de verzending van de producten opschorten bij te late of onvolledige betaling van het overeengekomen voorschot.

Voor elk bedrag dat niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.

ARTIKELNUMMER 6 : “TEVREDEN OF VERGOED” RETOURBELEID

De klant kan zijn bestelling om welke reden dan ook binnen 15 dagen na de leveringsdatum terugsturen of omruilen.

De klant wordt uitgenodigd om binnen 15 dagen na levering per e-mail contact op te nemen met MUNT BUREAU op het volgende adres: info@bureaumonnaie.com, indien de klant hierom verzoekt wordt hem/haar per e-mail een gratis retourformulier toegestuurd om zijn/haar bestelling te retourneren.

De klant is verplicht de staat van de geleverde producten te controleren bij ontvangst van zijn bestelling. Na de herroepingstermijn van 15 dagen vanaf de datum van levering worden de producten geacht conform te zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek en kan geen enkele klacht door MUNT BUREAU worden aanvaard.

De terugzending van de producten moet vergezeld gaan van de factuur om de bestelling te kunnen identificeren.

De producten moeten in perfecte staat en in de originele verpakking, vergezeld van een verzoek om terugbetaling, worden teruggestuurd naar het volgende adres:

MUNT BUREAU – 150 rue du pré Catelan – La Madeleine – 59110 – Nord – Frankrijk

MUNT BUREAU kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een product dat per ongeluk naar een ander dan het hierboven genoemde adres wordt geretourneerd.

Bij het niet ontvangen van een retourzending door de klant kan MUNT BUREAU worden ingeschakeld om de klant om een bewijs van verzending en een traceernummer te vragen wanneer deze geen gratis retourformulier van MUNT BUREAU heeft gebruikt/aangevraagd.

Na controle van het pakket en indien het geretourneerde product in perfecte staat is, verbindt MUNT BUREAU zich ertoe de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending te vergoeden.

Een terugbetaling door middel van een aankoopbon die 1 jaar geldig is, kan aan de klant worden voorgesteld als hij dat wenst. Anders wordt de terugbetaling door MUNT BUREAU uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel als datgene wat de klant heeft gebruikt voor de aankoop van het geretourneerde product wanneer dit mogelijk is, in het geval dat dit niet mogelijk is zullen de bankgegevens van de klant door MUNT BUREAU worden opgevraagd om de terugbetaling via een SEPA-overschrijving uit te voeren.

ARTIKELNUMMER 7: ONDERBREKING VAN HET ABONNEMENT

Het staat de klant vrij om zijn abonnement op elk moment per e-mail of per post te onderbreken.
De klant kan eventueel zijn laatste bestelling terugsturen als deze minder dan 15 dagen geleden is geleverd.
In geval van overmacht of indien de beschikbaarheid van de producten niet meer kan worden gegarandeerd, behoudt MUNT BUREAU zich het recht voor om het abonnement eenzijdig te onderbreken.

ARTIKELNUMMER 8: INTELLECTUEEL EIGENDOM

MUNT BUREAU en zijn logo zijn gedeponeerde handelsmerken. Elk gebruik of reproductie is ten strengste verboden.

MUNT BUREAU is de houder van alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of gebruikt de inhoud vrij van rechten.

ARTIKELNUMMER 9 : ECHTHEID

De door MUNT BUREAU geleverde verzamelmunten worden vóór de verkoop gecontroleerd en zijn in overeenstemming met de beschrijving op de site bureaumonnaie.com.

Anderzijds zijn de foto’s niet-contractueel, kan het verkochte product verschillen in visueel aspect en kwaliteit, met name door de natuurlijke slijtage van het voorwerp in de loop van de tijd en de wijze van conservering, de oplage, het jaar van uitgifte of de plaats waar het is geslagen, en kan het dus geen aanleiding geven tot omruiling of terugbetaling.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de producten.

MUNT BUREAU garandeert een superieure kwaliteit van de munt wanneer wordt vermeld dat de munt nooit in omloop is gebracht.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID VAN DERDEN

MUNT BUREAU is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor storingen als gevolg van computerproblemen of de gevolgen van druk-, type- of programmeerfouten of fouten die buiten onze controle vallen.

ARTIKELNUMMER 11: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

MUNT BUREAU verzamelt de informatie die de klant communiceert om de op de website geplaatste orders te verwerken en uit te voeren.

De klant heeft een recht van toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met info@muntbureau.com

Wij nodigen gebruikers van de bureaumonnaie.com website uit om de “cookies” sectie onderaan de website te lezen, evenals het gebruik van cookies.

ARTIKEL 12: AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden is verplicht bij het bestellen van een product.

In geval van niet-aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden kan de bestelling niet worden geplaatst.

Geen enkele voorwaarde, algemeen of specifiek, gevraagd door de klant kan worden geïntegreerd in de huidige algemene voorwaarden.

Elk voorstel, elke overeenkomst tussen MUNT BUREAU en de klant en de uitvoering ervan is uitsluitend onderworpen aan het Franse recht.

ARTIKELNUMMER 13: NIEUWSBRIEVEN OF INFORMATIEBRIEVEN

MUNT BUREAU stuurt haar klanten per e-mail promotionele aanbiedingen en productaanbevelingen. Als u uw toestemming voor het ontvangen van deze informatie wilt intrekken, kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar info@muntbureau.com.

ARTIKELNUMMER 14: KLACHTEN EN VORDERINGEN

Elke mogelijke klacht kan schriftelijk worden ingediend bij BUREAU MONNAIE, 150 rue du pré Catelan, La Madeleine, 59110, Nord, Frankrijk, met een precieze vermelding van de aard en de reden van de klacht.

Beproef uw geluk...

En misschien win u wel een gratis 2 euromunt !

*Door deel te nemen aan het spel van Munt Bureau, ga ik akkoord met de voorwaarden en bepalingen. Exclusief verzendkosten. Een spin per email.

Uw email :
Ik beproef mijn geluk