Munt Bureau

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE VERKOOP VAN MUNTBUREAU.COM

VOORAFGAAND :

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU bepalen de rechten en plichten van BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU en van de klant in het kader van de online aankoop van de producten die op haar internetsite worden aangeboden.

ARTIKEL 1: DE VERKOPER: MUNT BUREAU

De verkoper is BUREAU MONNAIE SAS, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met als adres 19/16 rue Henri Dunant te Lille, Frankrijk, ingeschreven bij het RCS van LILLE MÉTROPOLE onder het nummer  952 470 375.

BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten te kopen op haar website muntbureau.com en via catalogi.

De host van de website bureaumonnaie.com is: OVH France.

ARTIKEL 2: ALGEMENE BEPALINGEN

BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op de website muntbureau.com.

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de datum van validatie van de bestelling.

BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU bewaart alle kopieën van de vorige versies van de algemene verkoopsvoorwaarden en kan deze op verzoek van de klant ter beschikking stellen, het verzoek kan per e-mail aan contact@muntbureau.com worden gedaan.

De algemene verkoopsvoorwaarden van BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU worden ter beschikking gesteld van de klanten op haar website, waar ze rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd in het tabblad “Algemene voorwaarden”.

Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de klant dat hij de algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt door het vakje “Door dit vakje aan te vinken, erken ik dat ik de algemene voorwaarden heb gelezen en aanvaard” aan te vinken.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden van BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU.

Alleen personen van 18 jaar en ouder, die handelingsbekwaam zijn en in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland wonen, mogen een bestelling bij BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU plaatsen.

ARTIKEL 3: BESTELLINGEN

De door MUNT BUREAU – BUREAU MONNAIE aangeboden producten zijn te koop zolang de aanbieding geldig is en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Sommige aanbiedingen (2€ voor 2€) zijn slechts geldig voor één exemplaar per huishouden.

Bij de bestelling ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling.

Het door de klant opgegeven adres geldt als plaats van levering.

BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU verbindt zich ertoe de bestelling uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

BUREAU MONNAIE – BUREAU MONNAIE behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil bestaat, of indien het adres van de klant niet gevonden/onvolledig is, of in geval van vermoeden van fraude.

ARTIKEL 4: LEVERINGEN

De leveringskosten omvatten een bijdrage in de voorbereiding en verpakking van de bestelling, alsook de portkosten.

Elke indicatie van de leveringstermijn is louter indicatief en geeft geen enkele aanleiding tot enig recht of verantwoordelijkheid.

Bestellingen worden alleen geleverd binnen de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland en binnen een termijn van maximaal 30 dagen, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

MUNT BUREAU verbindt zich ertoe haar klant te informeren in geval van een bijkomende vertraging en zijn bestelling zonder kosten terug te betalen indien deze hem niet bereikt binnen 30 dagen na de datum van bevestiging, indien de klant daarom verzoekt.

Wanneer een bestelling op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres werd geleverd en tegen handtekening werd overhandigd, beschouwt MUNT BUREAU deze als ontvangen door de klant en zal zij geen rekening kunnen houden met een klacht betreffende de eventuele niet-ontvangst van de bestelling.

De klant blijft verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft besteld en die op het oude adres werden geleverd.

De klant moet BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU op de hoogte brengen van elke adreswijziging. Indien MUNT BUREAU geen bericht van adreswijziging ontvangt, wordt elke levering op het laatste aan BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU meegedeelde adres beschouwd als een correcte levering.

In geval van schade tijdens de levering verbindt de klant zich ertoe BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU binnen 2 dagen na ontvangst van de bestelling te informeren en foto’s van de beschadigde producten te bezorgen.

In geval van niet-ontvangst van de bestelling kan de klant contact opnemen met de klantendienst van BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU om een oplossing te vinden.

Vanaf de datum van levering gaat de eigendom van het product over op de koper, behalve als de volledige betaling van de prijs niet is ontvangen op het moment van de bestelling, in welk geval BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU de gedeeltelijke of volledige eigendom van het product behoudt.

ARTIKEL 5: PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

De prijzen zijn aangegeven in euro’s inclusief BTW wanneer deze producten aan BTW onderworpen zijn.

De leverings- en voorbereidingskosten worden bij de bestelling vermeld.

MUNT BUREAU behoudt zich het recht voor haar prijzen vrij te wijzigen naargelang de evolutie van de prijs van de edelmetalen, de noteringskoersen of andere bijkomende kosten.

MUNT BUREAU biedt zowel munten te koop aan die wettig betaalmiddel zijn als andere verzamelmunten of herdenkingsmedailles die geen wettig betaalmiddel zijn. De verzamelwaarde van een product kan verschillen van de nominale of intrinsieke waarde.

Alle internetaankopen kunnen direct online worden betaald met een creditcard of via één van de banken die bij de betalingswijzen worden aangeboden.

Betalingen kunnen ook per bankoverschrijving of per cheque worden gedaan, de bestelling wordt dan verstuurd wanneer de betaling is geïnd.

De bankgegevens zijn:

Naam: Bureau Monnaie – Munt Bureau – IBAN: XXXXXXXXX – BIC: XXXXXXX

In geval van niet-inning binnen de 15 dagen volgend op de bestelling, zal deze dan door BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU geannuleerd worden.

In het kader van een abonnement kan de betaling gebeuren via SEPA-domiciliëring of via bankkaartdomiciliëring zodra de klant zijn akkoord geeft.

Indien de geldwaarde van de bestelde goederen het rechtvaardigt, geschiedt de betaling op schriftelijk verzoek van BUREAU MONNAIE -MUNT BUREAU vooraf. BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU zal de verzending van de producten opschorten in geval van laattijdige of onvolledige betaling van het overeengekomen voorschot.

Elk bedrag dat niet op de overeengekomen vervaldag is betaald, brengt rente op tegen de geldende wettelijke rentevoet.

ARTIKEL NUMMER 6: “TEVREDEN OF TERUGBETAALD” RETOURBELEID

De klant kan zijn bestelling om welke reden dan ook binnen 15 dagen vanaf de leveringsdatum terugsturen of omruilen.

De klant wordt verzocht BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU binnen 14 dagen vanaf de leveringsdatum per e-mail te contacteren op het volgende adres: contact@muntbureau.com.

De klant dient de staat van de geleverde producten na ontvangst van de bestelling te controleren. Na de herroepingstermijn van 15 dagen, vanaf de leveringsdatum, worden de producten geacht conform en vrij van zichtbare gebreken te zijn en kan BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU geen enkele klacht aanvaarden.

De terugzending van producten moet vergezeld gaan van de factuur om de bestelling te kunnen identificeren.

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn ten laste van de klant. Indien BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU een product met een andere productcode dan het bestelde heeft verzonden, betaalt BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU de retourkosten.

De producten moeten in perfecte staat en in de originele verpakking, vergezeld van een verzoek om terugbetaling, worden teruggestuurd naar het volgende adres :

MUNT BUREAU – 340 rue des Hortensias, Estal, 46130, Frankrijk.

MUNT BUREAU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een product dat per vergissing naar een ander dan het hierboven vermelde adres wordt teruggestuurd.

In geval van niet-ontvangst van een retour van de klant kan BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU de klant om een bewijs van verzending en een traceernummer vragen.

Na controle van het pakket en indien het teruggestuurde product in perfecte staat is, verbindt BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU zich ertoe de klant binnen de 14 dagen na ontvangst van de retourzending terug te betalen.

Indien de klant dit wenst, kan hem een terugbetaling per bon met een geldigheidsduur van 1 jaar worden aangeboden. Zoniet zal de terugbetaling door MUNT BUREAU worden uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat de klant heeft gebruikt voor de aankoop van het teruggezonden product wanneer dit mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is zullen de bankgegevens van de klant door BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU worden opgevraagd om de terugbetaling via SEPA-overschrijving uit te voeren.

ARTIKEL 7: ONDERBREKING VAN HET ABONNEMENT

De klant kan zijn abonnement te allen tijde per e-mail of per post onderbreken.

De klant kan zijn laatste bestelling terugsturen indien deze minder dan 15 dagen geleden werd geleverd.

In geval van overmacht of indien de beschikbaarheid van producten niet meer kan worden gegarandeerd, behoudt BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU zich het recht voor om het abonnement eenzijdig te onderbreken.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM

BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU en haar logo zijn een gedeponeerd handelsmerk. Elk gebruik of reproductie is strikt verboden.

BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of gebruikt rechtenvrije inhoud.

ARTIKEL 9: ECHTHEID

De door BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU geleverde verzamelmunten worden vóór de verkoop gecontroleerd en zijn in overeenstemming met de beschrijving op de site muntbureau.com.

Anderzijds zijn de foto’s niet contractueel, kan het verkochte product verschillen van visuele aspect en kwaliteit in het bijzonder als gevolg van de natuurlijke slijtage van het object in de tijd, evenals de middelen van bewaring, van de circulatie, van het jaar van uitgifte of de plaats waar deze werd geslagen en kan bijgevolg geen aanleiding geven tot een uitwisseling of een terugbetaling.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de producten.

BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU garandeert een superieure kwaliteit van de munt wanneer wordt vermeld dat de munt nooit in omloop is gebracht.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID VAN DERDEN

BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU is in geen geval verantwoordelijk voor storingen die het gevolg zijn van informatica problemen, noch voor de gevolgen van druk-, typ- of programmeerfouten of enige andere fout die buiten haar macht ligt.

ARTIKEL 11: BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU verzamelt de informatie die de klant meedeelt om de bestellingen op de website te verwerken en uit te voeren.

De klant heeft het recht van toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van de hem betreffende gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met contact@muntbureau.com

Wij nodigen de gebruikers van de site muntbureau.com uit om de rubriek “gegevensbescherming” onderaan de website en het gebruik van cookies te lezen.

ARTIKEL 12: AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden is verplicht bij de bestelling van elk product.

In geval van niet-aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden kan de bestelling niet worden geplaatst.

Geen enkele voorwaarde, algemeen of specifiek, gevraagd door de klant kan geïntegreerd worden in onderhavige algemene voorwaarden.

Elk voorstel, elke overeenkomst tussen BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU en de klant en de uitvoering ervan zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht.

ARTIKEL 13: NIEUWSBRIEVEN

MUNT BUREAU stuurt haar klanten per e-mail promotionele aanbiedingen en productaanbevelingen. Als u uw toestemming om deze informatie te ontvangen wilt intrekken, kunt u te allen tijde een e-mail sturen naar contact@muntbureau.com of naar info@muntbureau.com.

ARTIKEL 14: KLACHTEN EN RECLAMES

Elke klacht kan schriftelijk worden gericht aan BUREAU MONNAIE – MUNT BUREAU, 19/16 rue Henri Dunant, Lille, 59000, Frankrijk, met nauwkeurige vermelding van de aard en de reden van de klacht.

Elke klacht met betrekking tot een bestelling kan per e-mail worden ingediend op het adres: contact@muntbureau.com of info@muntbureau.com.

Blijf geïnformeerd Wij houden u op de hoogte wanneer dit product opnieuw beschikbaar is

Beproef uw geluk... een kans van 1 op 2 om te winnen

En misschien win u wel een gratis 2 euromunt of een korting!

*Door deel te nemen aan het spel van Munt Bureau, ga ik akkoord met de voorwaarden en bepalingen. Exclusief verzendkosten. Een spin per email.

Uw email :
Ik beproef mijn geluk